Zabbix 6.2 – návod na instalaci v 5 minutách

V tomto článku si ukážeme, jak nainstalovat a nakonfigurovat Zabbix 6.2 s databází PostgreSQL 14 na Rocky Linux 8 během pěti minut.

Než začneme

Pro účely této ukázky si nejdříve přepneme SELinux do Permissive módu.

setenforce 0

Instalace PostgreSQL

Nejprve si naistalujeme repozitáře pro PostgreSQL a disablujeme výchozí systémové PostgeSQL repozitáře.

dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
dnf -qy module disable postgresql

A nyní se můžeme pustit do instalace PostgreSQL, v tomto případě to bude PostgreSQL 14

dnf install -y postgresql14-server

Teď už zbývá jen iniciovat databázi a nastavit automatické spouštění.

/usr/pgsql-14/bin/postgresql-14-setup initdb
systemctl enable postgresql-14 --now

Instalace Zabbix serveru a jeho součástí

Databázi máme nainstalovanou, pojďme tedy na instalaci Zabbix serveru a jeho součástí.
Přidáme si repozitáře Zabbixu a vyčistíme instalační cache.

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/rhel/8/x86_64/zabbix-release-6.2-3.el8.noarch.rpm 
dnf clean all

Přepneme PHP na verzi 7.4

dnf module enable php:7.4 -y

A naistalujeme všechny potřebné součásti Zabbixu.

dnf install zabbix-server-pgsql zabbix-web-pgsql zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 zabbix-web-service

Nakonec ještě povolíme potřebné porty na firewallu.

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --reload

Inicializace databáze

V dalším kroku vytvoříme pro Zabbix uživatele v databázi a budeme vyzváni k zadání hesla.

cd /tmp
sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix

Založíme databázi a importujeme výchozí schéma a data. Opět budeme vyzváni k zadání hesla.
Zde použijeme heslo z předchozího kroku.

Pozor! Ve starších verzích Zabbix je tato cesta jiná, a to /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/ !

sudo -u postgres createdb -O zabbix zabbix
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Instalace TimescaleDB

Nyní se pustíme do instalace TimescaleDB.
Přidáme repozitář.

tee /etc/yum.repos.d/timescale_timescaledb.repo <<EOL
[timescale_timescaledb]
name=timescale_timescaledb
baseurl=https://packagecloud.io/timescale/timescaledb/el/$(rpm -E %{rhel})/\$basearch
repo_gpgcheck=1
gpgcheck=0
enabled=1
gpgkey=https://packagecloud.io/timescale/timescaledb/gpgkey
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
metadata_expire=300
EOL

Nainstalujme TimescaleDB.

dnf install timescaledb-2-postgresql-14-2.7.0 timescaledb-2-loader-postgresql-14-2.7.0 -y

Otevřeme konfigurační soubor PostgreSQL /var/lib/pgsql/14/data/postgresql.conf a najdeme tento řádek:

# shared_preload_libraries = ''

Přidáme pod něj tento řádek:

shared_preload_libraries = 'timescaledb'

Soubor uložíme a restartujeme databázi.

systemctl restart postgresql-14.service

Zbývá jen aktivovat TimescaleDB.

Pozor! Ve starších verzích Zabbix je tato cesta jiná, a to /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/ !

echo "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;" | sudo -u postgres psql zabbix
cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

Konfigurace Zabbix serveru

Otevřeme konfigurační soubor Zabbix serveru

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Upravíme jednotlivé parametry podle následující předlohy.

DBPassword=<heslo do databáze>
StartReportWriters=1
WebServiceURL=http://localhost:10053/report
HANodeName=initMAX

Nakonec doinstalujeme jazykové balíčky pro češtinu a slovenštinu, restartujeme všechny související služby a nastavíme aby se spouštěly automaticky.

dnf install glibc-langpack-cs.x86_64 glibc-langpack-sk.x86_64
systemctl restart zabbix-server zabbix-web-service zabbix-agent2 httpd php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-web-service zabbix-agent2 httpd php-fpm
less /var/log/zabbix/zabbix_server.log

Konfigurace Zabbix frontendu

V okně prohlížeče si otevřeme url na které nám Zabbix běží. Například http://192.168.0.50/zabbix a přivítá nás instalace.

Kliknutím na tlačítko Next step se posuneme na stránku s kontrolou minimálních požadavků.

Před zahájením instalace Zabbix 6.2 zvolíme náš preferovaný jazyk.

Vše je v pořádku, můžeme tedy kliknout na Next step a posunout se na další stránku s nastavením připojení do databáze.

Druhým krokem průvodce instalace je kontrola minimálních požadavků.

Na této stránce vyplníme pouze políčko Password, nic dalšího není třeba měnit, a klikneme na Next step.

Třetím krokem průvodce instalace je nastavení připojení do databáze.

Zde vyplníme základní nastavení, tedy název serveru a časové pásmo, a kliknutím na Next step pokračujeme k souhrnu konfigurace.

Čtvrtým krokem průvodce instalace je nastavení serveru a výběr časové zóny.

Zkontrolujeme zadané hodnoty a kliknutím na Next step dokončíme instalaci.

Pátý krok instalace Zabbix 6.2 a kontrola hodnot před instalací

Kliknutím na Finish již přejdeme na přihlašovací obrazovku.

Po úspěšné instalaci můžeme přejít k přihlášení kliknutím na tlačítko "Finish".

Přihlásíme se a můžeme Zabbix 6.2 začít používat. (Admin/zabbix)

Pro přihlášení v dialogovém okně uvedeme přihlašovací jméno a heslo.

Po přihlášení na Vás čeká nový Zabbix 6.2.

Po přihlášení se dostanete do administrace Zabbix 6.2

Konfigurace Zabbix reportingu

Pro potřeby funkcí reportingu je nejprvé nutné nainstalovat Google Chrome.

Nejprve stáhneme instalační balíček, který následně také nainstalujeme:

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
dnf localinstall google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

Následně je nutné upravit v konfiguraci Zabbix frontendu parametr „Frontend URL“ na aktuálně platnou hodnotu, toto nastavení se nachází v následující cestě v menu:

Administration -> General -> Other

Příklad nastavení můžete vidět na obrázku níže.

Konfigurace reportingu Zabbix 6.2